fbpx

Projekt pn. Wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów będących wynikiem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;

Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”;

Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”.

Celem głównym projektu jest: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie JÓZEF MILEWSKI „MILEX”. Celem bezpośrednim projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny 4 nowych produktów: rury PE 3 warstwowe o średnicy 16 mm, rury PE 3-warstwowe o średnicy 20mm, rury PE 3 warstwowe o średnicy 25 mm, rury PE 3 warstwowe o średnicy 32 mm. Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczny czterech nowych produktów będących wynikiem prac B+R. Inwestycja jest wdrożeniem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę

Beneficjent: JÓZEF MILEWSKI „MILEX”, Dobrzyków, ulica Strażacka 6, 09– 530 Gąbin, powiat płocki